نام من هانس ولف گراف (…) و آلمانی هستم ولی قبل از هر چیز انسانی که با علاقه، کنجکاوی و شعف مایل است زندگی خود را در این دنیا در صلح با هم نوعانش بنا کند، فارغ از آنکه اینان دارای چه رنگ پوستی هستند، از کجا می آیند، چه ملیت وچه جنسیتی دارند
پذیرفتنی نیست که سیاست مدارانی که دچار توهم خود بزرگ بینی هستند، تراست های سود جو، نظامی های بیمار و متعصبین گمراه مذهبی به خود این حق را بدهند که مرا از این هدف باز دارند

منزجر از هرگونه خشونت، عدم تفاهم و طرد حاضر به کمک به هر کسی می باشم که با این مشکلات در گیر باشد

سیاستمداران در چرخه ای از سیستم حزبی خود گرفتارند، آن ها به جز آنکه سعی کنند دید سیستماتیک خود را به دیگران تحمیل کنند نمی توانند چیزی را تغییر دهند

اما ما می توانیم چیز هائی را تغییر دهیم، اگر واقعا بخواهیم و خود را برای آن آماده کنیم
ما باید خود را به عنوان یک نمونه برای فرزندانمان بفهمیم زیرا ما مسؤل آینده آنها هستیم